Reglement

Reglement Bridge Parencompetitie Sociëteit De Hereeniging

Societeit ‘De Hereeniging’ Deventer,  afd. Bridge

Laatste wijziging: september 2018

 

Op deze treft u het reglement van de parencompetities bij Sociëteit De Hereeniging. Via de tabbladen hierboven kunt u alle onderdelen van dit reglement separaat doorlezen. Wilt u liever het gehele reglement in één PDF-document? Klik dan op de button hieronder.

Bestuur: De Commissie Bridge van Societeit ‘De Hereeniging’ te Deventer

 

Technische Commissie (TC): Door het Bestuur benoemde Commissie belast met de organisatie van de bridgewedstrijden

 

Wedstrijdleider (WL):  Lid van de Technische Commissie belast met de leiding van een zitting

1.1. Aan de bridgecompetities kunnen leden van Societeit “De Hereeniging” deelnemen die zich hiervoor bij het begin van de competitie hebben aangemeld.

 

1.2. Toetreding tot de competitie tijdens de competitie is mogelijk indien de TC hiervoor toestemming verleent;  uiteraard is lidmaatschap van de Societeit vereist.

 

1.3. Met toestemming van de WL kan iemand die niet deelneemt aan de bridgecompetitie als invaller worden opgesteld; bij voorkeur een Societeitslid.

 

1.4. Bij de wedstrijden gelden, tenzij anders bepaald, de actuele versies van de volgende regelingen van de NBB: spelregels voor wedstrijdbridge, alerteerregels, richtlijnen voor het gebruik van biddingboxen. Deze regelingen zijn te vinden onder ‘publicaties’ op de website van de NBB.

2.1. Bij voldoende belangstelling zullen elk seizoen twee  parencompetities worden gespeeld en wel

  • “Competitie De Hereeniging ” op de avond van in principe elke 1e, 3e en ( indien van toepassing) 5e maandag van de maand
  • Competitie “Woensdagmiddagcompetitie” op de middag van in principe elke 2e en 4e woensdag van de maand

 

2.2. Het seizoen loopt van september t/m april en de seizoencompetitie bestaat in principe uit drie series van elk 5 of 6 zttingen.

Aan het begin van het seizoen zal door het Bestuur een wedstrijdkalender worden opgesteld met de precieze geplande speeldata, het aantal competitierondes en het aantal zittingen per ronde. De TC kan tijdens het seizoen deze kalender wijzigen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

2.3. Afhankelijk van het aantal aangemelde paren bepaalt de TC aan het begin van het seizoen het aantal groepen waaruit de competitie zal bestaan.

 

2.4. Na afloop van een competitieronde promoveren en degraderen op basis van de eindstand uit iedere groep ca. 25% van de paren. Voor aanvang van iedere ronde zal het precieze aantal promoties/ degradaties per lijn worden bekendgemaakt.

 

2.5.  De stand aan het einde van een competitieronde bepaalt, na toepassing van de promotie- en degradatieregels, in principe de groepsplaats in de nieuwe competitieronde. De TC heeft het recht paren in een hogere of lagere groep te plaatsen, bijvoorbeeld  indien door een verandering van het aantal deelnemende paren een ongelijkmatige verdeling over de verschillende groepen is ontstaan.

 

2.6. Paren die zich nieuw aanmelden worden in principe in de laagste groep ingedeeld. Indien daarvoor goede redenen zijn kan de TC besluiten tot plaatsing in een hogere groep.

 

2.7. Indien bij een reeds ingedeeld paar een partnerwisseling plaatsvindt zal het nieuwe paar door de TC worden ingedeeld:

  • Is het nieuwe paar gevormd uit spelers van dezelfde groep dan zal het nieuwe paar in die groep worden ingedeeld
  • Is èèn van de spelers uit een naast-lagere groep afkomstig dan zal plaatsing in de hogere  groep plaatsvinden
  • Is èèn van de spelers uit een nog lagere groep afkomstig dan zal plaatsing in de tussenliggende groep plaatsvinden
  • Gaat een speler met een nieuw lid spelen dan worden zij geplaatst in de groep van de zittende speler

 

2.8. Gedurende een competitieronde moet tenminste drie keer met de eigen partner worden gespeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan vindt degradatie plaats. In bijzondere gevallen kan de TC een uitzondering toestaan.

 

2.9. De duur van een speelronde is gebaseerd op een tempo van gemiddeld 7,5 minuut per spel; de wisseltijd tussen de ronden bedraagt twee minuten. De WL kan afwijken van deze tijden.

 

2.10. Spellen waaraan men vijf minuten voor het einde van de ronde nog niet is begonnen mogen niet meer worden gespeeld tenzij de WL alsnog toestemming geeft ze te spelen. Spellen die vanwege tijdgebrek niet zijn gespeeld en waarop geen arbitrale score is toegekend, tellen niet voor de einduitslag.

3.1. De schema-indeling tijdens een zitting wordt bepaald door het computerprogramma Bridge-It, het standaardprogramma voor scoreverwerking van bridgewedstrijden. Via de instellingen van dit programma wordt er naar gestreefd dat ieder paar aan het einde van de competitieronde ongeveer even vaak tegen de andere competitiedeelnemers heeft gespeeld.

 

3.2. Indien tijdens een zitting twee of meer groepen uit een oneven aantal paren bestaan, zal als regel een combitafel worden gebruikt. Daaraan nemen in elke speelronde de paren deel die in hun groep een wachttafel hebben, waarbij het paar uit de hogere groep in de NZ-richting speelt en het paar uit de lagere groep in de OW-richting.

4.1. Aan het eind van elke zitting wordt het resultaat van ieder paar uitgedrukt in een scorepercentage dat wordt berekend gebruikmakend van Bridge-It . Het voorlopige wedstrijdresultaat wordt zo mogelijk direct na afloop meegedeeld en via E-mail naar de deelnemers toegezonden evenals de verwerking van deze voorlopige zittingsuitslag in de competitiestand. De TC kan achteraf correcties aanbrengen indien daarvoor goede redenen aanwezig zijn.

5.1. Maandagavondcompetitie: Het paar in met het hoogste gemiddelde resultaat over  alle gespeelde competitieronden wordt de Seizoenskampioen en ontvangt de Kees Raabe wisselbeker. Het paar dat de hoogste score heeft behaald met geboden en gemaakte slems  (3 punten voor klein slem, 5 punten voor groot slem)  over alle gespeelde competitieronden wordt de Slemkampioen.

 

 

5.2. Woensdagmiddagcompetitie: Het paar met het hoogste gemiddelde resultaat over alle gespeelde competitieronden wordt de Seizoenskampioen en ontvangt de bijbehorende wisselbeker. Het paar met de hoogste score met geboden en gemaakte slems wordt de Slemkampioen.

 

 

5.3. Howell: Het paar met het hoogste gemiddelde resultaat over het seizoen wordt de Howell-kampioen. Het paar met de hoogste score behaald met geboden en gemaakte slems over alle gespeelde wedstrijden wordt de Slemkampioen.

6.1. De TC bepaalt voor aanvang van een competitieronde het aantal paren dat per groep zal promoveren resp. degraderen. De TC zal er naar streven dat ca. 25 % van het aantal paren van een groep promoveert resp. degradeert.

 

6.2. Bij bijzondere omstandigheden kan de TC besluiten een paar uit de competitie te nemen en in dezelfde groep terug te plaatsen wanneer het paar weer in de vaste samenstelling kan spelen.

7.1. Een paar dat afwezig is of met een invaller speelt dient dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk om 10:00 uur op de ochtend van de betreffende speeldag te melden bij de WL  of bij een andere daarvoor aangewezen persoon.

 

7.2. Een paar mag zich niet laten vervangen door twee invallers.

 

7.3. Bij afwezigheid met kennisgeving van een paar gedurende een competitieronde wordt, tenzij anders bepaald in dit reglement, aan dat paar voor de betreffende zitting een reglementaire score toegekend overeenkomstig de volgende schaal:

  • Eerste keer: het eigen gemiddelde met een maximum van 50%
  • Tweede keer: het eigen gemiddelde met een maximum van 45%
  • Derde en volgende keren: het eigen gemiddelde met een maximum van 40%

 

7.4. Bij afwezigheid zonder kennisgeving wordt aan dat paar voor de betreffende zitting een reglementaire score toegekend die gelijk is aan de laagste score die dat paar in de lopende competitieronde heeft behaald of nog zal behalen, met een maximum van 40%. In geval van overmacht kan de TC anders beslissen.

 

7.5. Een paar dat verhinderd is vanwege langdurige afwezigheid kan zich voor de start van een competitieronde afmelden voor die ronde. Het paar is gerechtigd om maximaal twee zittingen in die ronde buiten mededinging mee te spelen; tevens zijn de afzonderlijke leden van het paar gerechtigd als invaller te spelen. Zij zullen daarvoor echter geen competitiescore ontvangen.

 

Een paar dat zich gedurende het seizoen voor meerdere competitieronden afmeldt verliest na afloop van de tweede ronde het recht op een plaats in de groep waarin het die ronde gespeeld zou hebben. Het verkrijgt het recht op een plaats in de naast lagere groep.

 

7.6. Indien een paar afwezig is  omdat een van de spelers of beide spelers op de speeldag als vertegenwoordiger(s) van Societeit De Hereeniging deelnemen aan een bridgecompetitie, wordt als score het eigen gemiddelde toegekend.

8.1. Een gelegenheidspaar bestaande uit twee spelers die wel deelnemen aan de competitie maar niet regulier samenspelen ( combipaar) , wordt ingedeeld in de hoogste groep waarin een van beide spelers speelt. De regels 8.2 t/m 8.5  zijn van toepassing.

 

8.2. Het resultaat behaald met een invaller telt mee voor het competitieresultaat van het oorspronkelijke paar of van beide oorspronkelijke paren, behalve voor het paar waarop artikel 7.6 van toepassing is.

 

8.3. Een speler uit een hogere groep mag in principe niet invallen in een lagere groep. Indien de WL besluit om een speler voor een zitting in een lagere groep in te delen,  geldt voor het paar waartoe deze speler behoort het te behalen resultaat met als maximum het eigen gemiddelde.

 

8.4. Indien een speler als invaller speelt in dezelfde groep als waar hij is ingedeeld dan geldt voor de beide paren waartoe de spelers behoren het te behalen resultaat.

 

8.5. Indien een speler als invaller speelt in een hogere groep als waar hij is ingedeeld dan geldt voor het paar waartoe hij behoort het te behalen resultaat met een minimum van het eigen gemiddelde.

 

8.6. Indien men een zitting speelt met een invaller dan bestaat de mogelijkheid om “buiten mededinging” te spelen. Men is verplicht om dit voor het begin van de zitting aan de WL kenbaar te maken. Het paar waartoe men behoort ontvangt dan het eigen voortschrijdend gemiddelde.

9.1. De TC kan tijdens een zitting een paar in een hogere groep indelen. Hiervoor komen die paren in aanmerking die in de competitiestand een gemiddelde score hebben die het dichtst bij 50% ligt. Voor het betreffende paar geldt in dat geval het te behalen resultaat met een minimum van het eigen gemiddelde.

 

9.2. Een paar kan gedurende een competitieronde slechts eenmaal in een hogere groep worden ingedeeld.

 

9.3. De TC kan tijdens een zitting een paar in een lagere groep indelen. Voor het betreffende paar geldt in dat geval het te behalen resultaat met een maximum van het eigen gemiddelde.

10.1. Wijzigingen van dit reglement kunnen door het Bestuur gedurende het jaar worden ingevoerd na overleg met de TC. Betreffende wijzigingen worden terstond aan de leden gemeld.

 

10.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.

 

10.3. Men kan zich niet beroepen op onbekendheid met dit reglement.

Vragen of interesse? Neem gerust contact met ons op!